Einfamilienhaus 3 Schlafzimmer Zu verkaufen Caniço Santa Cruz Caniço de Baixo

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/b0c828e5-47b8-4424-bb44-0fa1aea4d1f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/3d117636-e45d-48f5-9230-10d89a2eae6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/1ad99f94-52d1-4ec0-9efe-d8470222887e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/3814257a-a455-4de3-be82-49fbc9efb9e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/13c4cb36-0762-4cfc-adfe-7050ebe86ea8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/897ec184-c610-43b9-935c-9f0d3d32dbac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/21f1324c-c771-4724-a4e3-36b237ce2a64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/1ff49584-4944-4a08-9e31-9ecd0882e372.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/104bc3bf-2b1f-4fee-b0bf-cc64534444b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/d55cba42-f55d-435d-b311-6929c9a33e29.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/e8878334-bd17-48f0-bc1e-b182c04611d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/e760a3df-ac8c-4eca-8a97-3007ef52e8e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/d8a93a6d-e795-4521-bf2e-a7c6f7eae4a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/9b52a3f3-23e4-4229-b226-7287b0fde64f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/fabc0214-f377-4bb2-8e13-b4cc4c4c1736.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/0cd711e5-cb4e-48b4-a722-fb6942cda2cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/33ea37a6-a940-42c2-b271-e7e2cde91e4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/796a283b-0cb7-4936-8a78-aaee9060427d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/b54dbc96-73ce-476c-8d9e-ec99595c0203.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/158102ee-7cad-4c85-bcf0-411f339a227f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/c713e869-0396-4672-9348-4d6b6d3a9e23.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/de07aae7-c70e-4799-83ed-7524fb4839ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/8beae127-deaa-4462-86ba-b8d83a6557ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/4532101e-57b4-4427-8edb-fa03bc14ffbe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/69749d68-5292-4c0b-a800-f409e6b0567b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/bd4da87f-153f-4f9c-af38-ebf18a77b23b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/616bcdd2-8f8c-493c-b7f5-705bafa8f664.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/fd604714-cd63-4ee8-9c95-c51e51c0d821.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/1653b81f-b42f-4c4c-9c8f-571063c47915.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/a2d25ce5-9f88-48fd-927b-feb781524d57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/0073bd5e-c8b1-4a0c-a790-4c6cde4a0617.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/d4bbdaa6-25f3-44be-b353-f932e1cf69ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/f6109efe-0062-4545-af08-8d73cfa9ad84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/9983981d-ba99-4eee-bf0c-4c02538c96f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/36f00f47-eb97-41c1-97b5-15f4f638bcee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/e111b7be-b76b-4ec3-8226-418672b35065.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/76ecfda1-98c6-4f64-9e10-24c5972c3ad4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/9d3c3f5c-a384-44a0-991d-9bbd3b964faa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/b0c828e5-47b8-4424-bb44-0fa1aea4d1f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/3d117636-e45d-48f5-9230-10d89a2eae6e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/1ad99f94-52d1-4ec0-9efe-d8470222887e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/3814257a-a455-4de3-be82-49fbc9efb9e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/13c4cb36-0762-4cfc-adfe-7050ebe86ea8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/897ec184-c610-43b9-935c-9f0d3d32dbac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/21f1324c-c771-4724-a4e3-36b237ce2a64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/1ff49584-4944-4a08-9e31-9ecd0882e372.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/104bc3bf-2b1f-4fee-b0bf-cc64534444b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/d55cba42-f55d-435d-b311-6929c9a33e29.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/e8878334-bd17-48f0-bc1e-b182c04611d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/e760a3df-ac8c-4eca-8a97-3007ef52e8e6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/d8a93a6d-e795-4521-bf2e-a7c6f7eae4a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/9b52a3f3-23e4-4229-b226-7287b0fde64f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/fabc0214-f377-4bb2-8e13-b4cc4c4c1736.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/0cd711e5-cb4e-48b4-a722-fb6942cda2cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/33ea37a6-a940-42c2-b271-e7e2cde91e4b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/796a283b-0cb7-4936-8a78-aaee9060427d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/b54dbc96-73ce-476c-8d9e-ec99595c0203.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/158102ee-7cad-4c85-bcf0-411f339a227f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/c713e869-0396-4672-9348-4d6b6d3a9e23.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/de07aae7-c70e-4799-83ed-7524fb4839ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/8beae127-deaa-4462-86ba-b8d83a6557ea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/4532101e-57b4-4427-8edb-fa03bc14ffbe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/69749d68-5292-4c0b-a800-f409e6b0567b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/bd4da87f-153f-4f9c-af38-ebf18a77b23b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/616bcdd2-8f8c-493c-b7f5-705bafa8f664.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/fd604714-cd63-4ee8-9c95-c51e51c0d821.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/1653b81f-b42f-4c4c-9c8f-571063c47915.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/a2d25ce5-9f88-48fd-927b-feb781524d57.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/0073bd5e-c8b1-4a0c-a790-4c6cde4a0617.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/d4bbdaa6-25f3-44be-b353-f932e1cf69ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/f6109efe-0062-4545-af08-8d73cfa9ad84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/9983981d-ba99-4eee-bf0c-4c02538c96f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/36f00f47-eb97-41c1-97b5-15f4f638bcee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/e111b7be-b76b-4ec3-8226-418672b35065.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/76ecfda1-98c6-4f64-9e10-24c5972c3ad4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2373/60b55a13-4c93-4d0a-81f6-34610dcbdc5f/53691/9d3c3f5c-a384-44a0-991d-9bbd3b964faa.jpg
 • 3
 • 3
 • 700m2
 • 700m2
Ref: Ref CAS_978
Verkaufspreis 650 000 €
 • 3
 • 3
 • 700m2
 • 700m2
Ref: Ref CAS_978

Spektakuläres Einfamilienhaus zum Verkauf in Cani'o de Baixo!

Spektakuläres Einfamilienhaus zum Verkauf in Cani'o de Baixo!

Spektakuläre sestehende Einfamilienhaus zu verkaufen in Cani'o de Baixo zum Verkauf!

Das Haus mit 3 Schlafzimmern liegt auf einer der prestigeträchtigsten Gegenden Madeiras und ist ideal für diejenigen, die Qualität, Komfort und Privatsphäre suchen.

Das Haus ist in zwei Wohnbereiche unterteilt, was es auch ideal für Gäste macht. Der Hauptwohnbereich besteht aus Wohnzimmer, Gästebad, Master-Schlafzimmer-Suite mit Bad und begehbarem Kleiderschrank. Die Küche wird gemeinsam genutzt. Die anderen Wohnräume umfassen zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Büro und ein Badezimmer.

Das Haus verfügt über einen spektakulären Garten mit reifen Bäumen. Ein Weg führt hinauf zum Haupthaus. Viel Platz für ein Schwimmbad, ohne die Bäume zu entfernen.
Die Garage wurde in einen Unterhaltungsbereich umgebaut und kann leicht in ihren ursprünglichen Zustand geändert werden.

Es gibt die Möglichkeit, die Möbel zu erkundigen.

VIEWINGS VON APPOINTMENT

Finden Sie noch heute Ihr Traumhaus in Madeira, Portugal! Prime Properties Madeira Real Estate ist eine lokale, gut etablierte, lizenzierte Immobilienagentur, die internationalen Käufern, die in Madeira, Portugal, investieren möchten, einen kompletten Service bietet. Unsere Immobilien umfassen Villen, Häuser, Quintas, Wohnungen, Grundstücke und Gewerbeimmobilien. Wir bieten auch einen PROPERTY FINDING SERVICE an, der mit einigen ausgewählten Immobilienagenturen auf Madeira zusammenarbeitet, um einen personalisierten Service zu bieten. Wir begleiten Sie durch den gesamten Kaufprozess von Besichtigungen, Verhandlungen, juristischeexpertise, Hypotheken, Umzug etc. Wir sind stolz darauf, gemeinsam an europäischen Standards für Ehrlichkeit, Integrität und Transparenz anzuarbeiten. Wir bieten exzellenten After-Sales-Service, Warum kaufen in Madeira Insel? Madeira ist ideal für diejenigen, die der Hektik des Alltags zu entfliehen, in dem sie ihr Ferienhaus kaufen können. Sicherheit, Klima und die herzliche Freundlichkeit der Portugiesen sind nur einige der vielen Gründe, Madeira zu lieben.

Eigenschaften

 • In der Nähe befinden sich: Eikaufsmöglichkeiten, Öffentliche Verkehrsmittel
 • Garage
 • Etagen: 2
 • Blick: Landblick
 • Energie ausweis: C
 • Energetische Zertifizierung

Ort

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung der Website bestätigen Sie, dass Sie die Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie akzeptieren.   Erfahren Sie mehr