Osoba niemieszła na stałe

Prime Properties Madeira Real Estate Agency

Madera, Portugalia od dawna jest uznawana za cel podróży doskonałych dla turystyki, z jej przyjemnym klimatem, przyjazny i gościnny ludności (większość z nich jest biegły w co najmniej jednym języku, głównie angielskim), jego bogatej historii, gastronomii, różnorodność krajobrazu, doskonałą infrastrukturę na wszystkich poziomach, międzynarodowych portów lotniczych z regularnych połączeń z głównych miast, nowoczesnej sieci dróg i wysokiej jakości usług.
Jest to również najlepsze miejsce do zamieszkania, ze względu na połączenie tych samych powodów, które przyczyniają się do jej doskonałości jako miejsca turystycznego, z zarówno dobrym standardem życia i (stosunkowo) niskimi kosztami życia, doskonałymi ośrodkami opieki zdrowotnej, będąc 5. najbardziej pokojowym krajem na świecie według Global Peace Index z 2016 r. posiadającym stabilne środowisko polityczne i społeczne oraz korzystny klimat dla biznesu (zajmując 23. miejsce w rankingu Banku Światowego "Ease of Doing Business Rank" z 2015 r.).
Portugalia jest częścią Unii Europejskiej, strefy euro, strefy Schengen, OECD, posiada rozbudowaną sieć podpisanych umów międzynarodowych, takich jak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz umowy o wzajemnej ochronie i promocji inwestycji.
W ramach szerszej strategii mającej na celu przyciągnięcie inwestycji zagranicznych (oraz Ultra- i High Net Worth Individuals) oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarczej, stając się doskonałą lokalizacją dla nieruchomości, jak również jednym z wiodących krajów UE w zakresie badań i rozwoju oraz nowych technologii, w 2009 r. Portugalia wprowadziła uprzywilejowany (dobrowolny) system podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób niebędących rezydentami. zamierza przyciągnąć
o Wykwalifikowanych specjalistów w działalności o wysokiej wartości dodanej, o charakterze naukowym, artystycznym lub technicznym; o Przedsiębiorców i inwestorów (know-how, własność intelektualna i przemysłowa); o Emerytów, beneficjentów programów emerytalnych przyznanych za granicą.
Osoby te będą zwolnione z podatku w odniesieniu do większości dochodów zagranicznych, jednocześnie korzystając z obniżonego opodatkowania niektórych dochodów portugalskich, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

KWALIFIKOWANIE SIĘ DO STATUSU NIEREZYDENTA ZWYCZAJOWEGO
SPECJALNY SYSTEM PODATKOWY DLA NIEREZYDENTÓW ZWYCZAJOWYCH
Madera, Portugalia od dawna jest uznawana za cel podróży doskonałych dla turystyki, z jej przyjemnym klimatem, przyjazną i gościnną ludnością (większość z nich biegle posługuje się co najmniej jednym językiem, głównie angielskim), bogatą historią, gastronomią, różnorodnością krajobrazu, doskonałą infrastrukturą na wszystkich poziomach, międzynarodowymi lotniskami z regularnymi połączeniami z głównymi miastami, nowoczesną siecią dróg i wysokiej jakości usługami.
Jest to również najlepsze miejsce do zamieszkania, ze względu na połączenie tych samych powodów, które przyczyniają się do jej doskonałości jako miejsca turystycznego, z zarówno dobrym standardem życia i (stosunkowo) niskimi kosztami życia, doskonałymi ośrodkami opieki zdrowotnej, będąc 5. najbardziej pokojowym krajem na świecie według Global Peace Index z 2016 r. posiadającym stabilne środowisko polityczne i społeczne oraz korzystny klimat dla biznesu (zajmując 23. miejsce w rankingu Banku Światowego "Ease of Doing Business Rank" z 2015 r.).
Portugalia jest częścią Unii Europejskiej, strefy euro, strefy Schengen, OECD, posiada rozbudowaną sieć podpisanych umów międzynarodowych, takich jak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz umowy o wzajemnej ochronie i promocji inwestycji.
W ramach szerszej strategii mającej na celu przyciągnięcie inwestycji zagranicznych (oraz Ultra- i High Net Worth Individuals) oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarczej, stając się doskonałą lokalizacją dla nieruchomości, jak również jednym z wiodących krajów UE w zakresie badań i rozwoju oraz nowych technologii, w 2009 r. Portugalia wprowadziła uprzywilejowany (dobrowolny) system podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób niebędących rezydentami. zamierza przyciągnąć
o Wykwalifikowanych specjalistów w działalności o wysokiej wartości dodanej, o charakterze naukowym, artystycznym lub technicznym; o Przedsiębiorców i inwestorów (know-how, własność intelektualna i przemysłowa); o Emerytów, beneficjentów programów emerytalnych przyznanych za granicą.
Będą oni zwolnieni z podatku w odniesieniu do większości dochodów zagranicznych, jednocześnie korzystając z obniżonego opodatkowania niektórych dochodów portugalskich, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków.

KWALIFIKOWANIE SIĘ DO STATUSU REZYDENTA NIEBĘDĄCEGO REZYDENTEM ZWYCZAJOWYM
System podatkowy niebędący rezydentem zwyczajowym jest dostępny dla wnioskodawców, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:
1. Posiadają prawo do pobytu w Portugalii:
- Obywatele krajów Unii Europejskiej / Szwajcarii / Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą swobodnie zarejestrować się jako Rezydenci Portugalii; o Inni cudzoziemcy, którzy uzyskali rezydencję portugalską poprzez podjęcie kwalifikowanej działalności inwestycyjnej, tj. posiadacze (portugalskiej) Złotej Wizy;
- We wszystkich innych przypadkach, w których zostało przyznane pozwolenie na pobyt.
2. Nie byli opodatkowani jako rezydenci portugalscy w ciągu 5 lat przed nabyciem rezydencji portugalskiej;
3. Ubiegać się o portugalską rezydencję podatkową, która wymaga, aby wnioskodawcy, w dowolnym 12-miesięcznym okresie, rozpoczynającym się lub kończącym w roku podatkowym, w którym składany jest wniosek (warunki portugalskiej rezydencji podatkowej):
o Przebywali w Portugalii dłużej niż 183 dni (następujące po sobie lub nie); lub o W każdym dniu okresu 12 miesięcy posiadali w Portugalii mieszkanie, kupione lub wynajęte, w takich warunkach, które pozwalają przypuszczać, że jest ono przeznaczone do użytku jako ich zwykły dom.
Rezydencja jest ustalana od pierwszego dnia pobytu w Portugalii, a wnioski o rejestrację jako rezydentów innych niż zwyczajowi należy składać w momencie rejestracji jako rezydent portugalski lub do końca marca następnego roku.
Uzyskanie tego specjalnego statusu nie jest automatyczne, ponieważ każdy przypadek musi być przeanalizowany i zatwierdzony przez władze portugalskie, przy czym średni czas na jego przyznanie wynosi 6 miesięcy (z mocą wsteczną od początku roku podatkowego).
 
CZAS OBOWIĄZYWANIA (SPECJALNEGO) SYSTEMU PODATKOWEGO DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH REZYDENTAMI DŁUGOTERMINOWYMI
Status niezamieszkałego rezydenta dla celów podatkowych obowiązuje przez okres kolejnych 10 lat, pod warunkiem, że warunki utrzymania portugalskiej rezydencji podatkowej są spełnione w każdym roku tego okresu.
Jeśli beneficjent zdecyduje się przerwać swój specjalny status na rok lub więcej, może nadal ubiegać się o jego przywrócenie, pod warunkiem, że jest uważany za rezydenta podatkowego w pozostałym okresie.
CO JEST "SPECJALNEGO" W NIEHABITUALNYM REŻIMIE PODATKOWYM?
Jako Portugalski Rezydent jesteś opodatkowany od dochodu z całego świata
Jako Nierezydent jesteś opodatkowany od dochodu uzyskanego w Portugalii
 
JAKO NIEREZYDENT ZWYCZAJOWY JESTEŚ ZWOLNIONY Z PŁACENIA PODATKU OD WIĘKSZOŚCI ZAGRANICZNYCH DOCHODÓW. DOCHODY PORTUGALSKIE SĄ OPODATKOWANE WEDŁUG OBNIŻONEJ STAWKI 20% PLUS DOPŁATA 3,5% OD DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ I Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WŁASNY RACHUNEK, UZYSKANYCH Z DZIAŁALNOŚCI O WYSOKIEJ WARTOŚCI DODANEJ, O CHARAKTERZE NAUKOWYM, ARTYSTYCZNYM LUB TECHNICZNYM, JAK RÓWNIEŻ Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRZEMYSŁOWEJ.
 
W klasyfikacji działalności o wysokiej wartości dodanej, o charakterze naukowym, artystycznym lub technicznym, mieszczą się na przykład: architekci, inżynierowie, lekarze, profesorowie uniwersyteccy, projektanci, informatycy, plastycy, muzycy, aktorzy, inwestorzy, kierownicy i dyrektorzy przedsiębiorstw i inni.
Inwestorzy będą mieli jedynie uprzywilejowane traktowanie ich dochodów z portugalskiego źródła, w odniesieniu do ich zarobków jako dyrektorów / wyższej kadry kierowniczej.
Wnioskodawcy zakwalifikowani do uzyskania statusu Niezamieszkałego Rezydenta dla celów podatkowych, mogą zdecydować się na korzystanie z tego uprzywilejowanego systemu lub na opodatkowanie według normalnego systemu podatkowego obowiązującego dla Rezydentów Portugalii.
Posiadacze Złotej Wizy, mogą zdecydować się na pozostanie Nierezydentami dla celów podatkowych. Przy ubieganiu się o Rezydencję Portugalską, mogą oni skorzystać z reżimu Non-Habitual Resident lub zdecydować się na opodatkowanie jak zwykli Rezydenci Portugalscy.
Wszystkie dochody ze źródeł portugalskich, które nie spełniają warunków do zastosowania obniżonej stawki ryczałtowej (zatrudnienie / samozatrudnienie i dochody z działalności gospodarczej / tantiemy), jak również nie zwolnione dochody ze źródeł zagranicznych, będą opodatkowane w Portugalii zgodnie z normalną obowiązującą progresywną stawką PIT (marginalną) do 48% + dopłaty.
Zagraniczny dochód z jurysdykcji znajdujących się na czarnej liście (lista opublikowana przez władze portugalskie), dotyczący zatrudnienia i emerytur będzie zwolniony z podatku na warunkach wymienionych w tabeli. Inne dochody zagraniczne, pochodzące z krajów lub terytoriów znajdujących się na czarnej liście, mogą być zwolnione z podatku, jeśli mają ratyfikowaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Portugalią, tak jak w przypadku Panamy, Urugwaju, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Hongkongu, Kataru czy Kuwejtu.
W praktyce, system podatkowy Non-Habitual Resident Tax, pozwala, aby niektóre dochody zagraniczne były wolne od podatku, zarówno w Portugalii, jak i u źródła.